Z dniem 3 kwietnia br. weszła w życie ustawa o Sądzie Najwyższym. Spośród niektórych zaproponowanych w ustawie zmian, znalazło się w niej również uregulowanie dotyczą nowej instytucji prawnej jaką ma być skarga nadzwyczajna. Proponowane rozwiązanie ma przede wszystkim zapewnić realizację zasady sprawiedliwości społecznej oraz transparentność działalności Sądu Najwyższego.

Skarga nadzwyczajna może być wniesiona przez:

 • Prokuratura Generalnego,
 • Rzecznika Praw Obywatelskich
 • oraz w zakresie swojej właściwości Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Rzecznika Praw Dziecka,
 • Rzecznika Praw Pacjenta,
 • Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Rzecznika Finansowego
 • i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Skarga nadzwyczajna przysługuje od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli zostaną spełnione łącznie trzy warunki:

 1. jest to konieczne dla zapewnienia praworządności i sprawiedliwości społecznej;
 2. orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji albo orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie albo zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego;
 3. orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Skarga nie może być wniesiona od wyroku ustalającego nieistnienie małżeństwa, orzekającego unieważnienie małżeństwa albo rozwód, jeżeli choćby jedna ze stron po uprawomocnieniu się takiego orzeczenia zawarła związek małżeński oraz od postanowienia o przysposobieniu. Skarga nadzwyczajna nie jest także dopuszczalna w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe. Skarga nadzwyczajna nie może zostać oparta na zarzutach, które były przedmiotem rozpoznania skargi kasacyjnej lub kasacji przyjętej do rozpoznania przez Sąd Najwyższy, zaś może ona zostać wniesiona w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia, a jeżeli w sprawie została wniesiona kasacja albo skarga kasacyjna w terminie roku od dnia ich rozpoznania. Jednakże w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy wprowadzającej skargę nadzwyczajną, może zostać ona wniesiona od prawomocnych orzeczeń kończących postępowanie w sprawach, które uprawomocniły się po dniu 17 października 1997 r. Skarga może zostać wniesiona w interesie tej samej strony, w tej samej strony tylko raz.

Sąd Najwyższy przy rozpatrywaniu skargi nadzwyczajnej może ją:

 1. oddalić jeśli stwierdzi, iż brak jest podstaw do uchylenia zaskarżonego orzeczenia;
 2. uchylić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i rozpoznać sprawę co do istoty lub przekazać do ponownego rozpoznania właściwemu sądowi I lub II Instancji;
 3. wystąpić z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli stwierdzi, iż przyczyną naruszenia przez orzeczenie zasad lub wolności i praw człowieka i obywatela, określonych w Konstytucji jest niezgodność ustawy z Konstytucją.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Opinie Klientów Kancelarii

Dzięki!!!! Jesteście THE BEST! Pani Aleksandra wymiotła żonę z sali na rozwodzie!!! Popieram przedmówce - załatwiona była żona koncertowo!!! Mam synka i super alimenty! Kancelaria - cały zespół - DZIĘKUJĘ!!!

Mariusz
Kancelaria ATZ Warszawa, Legionowo © 2020 by MEG