Prawo rodzinne jest jedną z dominujących specjalizacji Naszej Kancelarii.

Reprezentujemy Klientów w sprawach o:

  • rozwód
  • separację
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej
  • podział majątku
  • alimenty
  • kontakty
  • ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa
  • ubezwłasnowolnienie i opieka, kuratela i inne (m.in. sprawy z zakresu Konwencji Haskiej).

Sprawy rodzinne, w szczególności rozwody, ustanowienia rozdzielności majątkowej, czy też alimenty i kontakty to główne obszary wieloletniej pracy Szefowej Kancelarii – Adwokat Aleksandry Tarasek – Zatyka. Od kilkunastu lat reprezentując Klientów przed Sądami Okręgowymi i Rodzinnymi, zakończyła kilkaset postępowań rodzinnych. Wieloletnie doświadczenia przełożyły się na sprawność i skuteczność pracy naszych prawników w obszarze prawa rodzinnego. Nie bez powodu ponad 75 % Klientów Kancelarii, w sprawach rodzinnych to Klienci, którzy korzystają z Naszych usług z polecenia.

Sprawy Rozwodowe

Rozwód to trudny czas w życiu Klienta, wyczerpujący zarówno emocjonalnie, psychicznie jak i fizycznie. Nasza pomoc oparta jest więc na zapewnieniu kompleksowej obsługi prawnej, tak aby możliwie maksymalnie odciążyć Klienta. Kilkaset przeprowadzonych postępowań rozwodowych, zarówno za porozumieniem stron, jak również z orzekaniem o winie zaowocowało praktyką, która pozwala nam bardzo sprawnie, szybko i kompleksowo przygotowywać dokumenty oraz samego Klienta do sprawy.

W naszej codziennej pracy często spotykamy się z trudnymi przypadkami spraw rozwodowych, szczególnie tymi, które są połączone z orzekaniem o sprawach dotyczących dzieci – ustalenia miejsca pobytu, ustalenia kontaktów, wykonywania władzy rodzicielskiej, ograniczania wykonywania władzy rodzicielskiej, alimentów. Często to nasze rady pomagają Klientowi w podjęciu decyzji jak dalej ukierunkować postępowanie, pomagamy mediować i negocjować, wspomagamy w przygotowywaniu wniosków dowodowych.

Niejednokrotnie sprawy rozwodowe łączą się również z utrudnianiem kontaktów (zagrażaniem grzywną) bądź sprawami karnymi o znęcanie (art. 207 kk). Pomagamy Klientom również w takich sprawach, niejednokrotnie wygrywając sprawy karne.

Dbamy o to, aby Klienci już od złożenia pozwu rozwodowego mogli jak najszerzej i jak najkorzystniej zabezpieczać swoje interesy m.in. składając wnioski o zabezpieczenie kosztów utrzymania dzieci bądź rodziny, kontaktów, czy też miejsca zamieszkania.

Sprawy o separację

Klienci w których małżeństwach nie układa się, gdzie doszło do przerwania bądź naruszenia więzi emocjonalnej, fizycznej i finansowej, nie zawsze decydują się od razu na tak zdecydowany krok jak rozwód. Wyjściem z sytuacji trudnej, ale rokującej pozytywnie jest sprawa o separację. W sprawach tych również (tak jak w sprawach rozwodowych) Sąd orzeka, który z małżonków jest winny rozkładowi pożycia, jednakże może nie orzekać o winie, jeśli małżonkowie z tego zrezygnują. Sąd orzekający w sprawach o separację, staje się na czas sprawy Sądem rodzinnym, wiec może w wyroku również orzec o alimentach dla drugiego małżonka, alimentach na dzieci, władzy rodzicielskiej, kontaktach z dzieckiem lub dziećmi, sposobie korzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania, podziale mieszkania lub przyznaniu go jednemu z małżonków oraz podziale majątku.

Taki tryb – sprawy o separację - zalecamy Klientom, którzy są gotowi na mediacje i negocjacje z drugą stroną. Często takie sprawy kończą się powrotem do pożycia małżeńskiego. Chętnie negocjujemy i mediujemy dla Naszych Klientów licząc na to, iż zatrzymanie konfliktu i wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie alimentów, kontaktów, podziału majątku, jest pierwszym krokiem do pogodzenia.

W sprawach o separację, na zgodny wniosek stron, Sąd proceduje w trybie nieprocesowym i wydaje zamiast wyroku, postanowienie, aby jednak taki tryb był możliwy, strony nie mogą posiadać wspólnych małoletnich dzieci.

Sprawy o ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej

W sytuacjach, gdy rodzice nie są w stanie porozumieć się co do kwestii wspólnego sprawowania władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem lub z urzędu wszczyna się postępowania o ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej Nasza Kancelaria zapewnia pełną obsługę prawną oraz wsparcie dla Klienta. Władza rodzicielska polega na bieżącym decydowaniu o sprawach edukacji, leczenia, wyrabianiu dokumentów, podejmowaniu decyzji w materii wyznania czy majątku dziecka. Sprawy te są niezwykle trudne, a Nasi Adwokaci zapewniają wsparcie nie tylko przy kompletowaniu dowodów, czy na rozprawach, ale również na spotkaniach, w czasie których przygotowujemy Klienta do tych trudnych rozpraw, wyciszamy jego emocje i pomagamy skupić się na ważnych merytorycznie aspektach. Przed rozprawa Nasi Adwokaci dokładnie omawiają sprawę aby skupić się w Sądzie na najważniejszych faktach.

Niejednokrotnie wnioski o pozbawienie władzy rodzicielskiej wynikają z permanentnego braku kontaktów czy też braku aliemntacji ze strony jednego z rodziców. Usystematyzowanie sytuacji faktycznej pozwala wtedy zabezpieczyć dzieci przed przyszłymi roszczeniami rodziców, którzy się nimi nie interesują, krzywdzą je bądź nie łożą na ich utrzymanie.

W sprawach o pozbawianie/ograniczenie władzy rodzicielskiej często współpracujemy z psychologami, terapeutami, którzy wspomagają fachową pomocą Naszych Klientów.

Sprawy o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka i kontakty

Po rozstaniu, byli partnerzy (konkubenci), a także nie decydujące się na rozwód, a żyjące w rozłączeniu małżeństwa regulują sprawy rodzinne w Sądzie Rejonowym. Sprawy, które należy załatwić priorytetowo to ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka (dzieci) stron, w miejscu zamieszkania jednego z rodziców. Kolejny ważny aspekt to sądowe ustalenie kontaktów, jeżeli są one utrudniane bądź jeżeli nie można dojść do porozumienia w kwestii ich wykonywania. Jak najszybsze i najsprawniejsze ustalenie tych kwestii pozwoli na unikniecie kolejnych problemów, często pozwala też ugasić eskalujący konflikt.

Utrudnianie kontaktów, czy też tzw. „gra” dzieckiem przez rodziców w sprawach rodzinnych to niestety codzienność. Istnieje jednakże wiele instrumentów prawnych, które pozwolą zdyscyplinować rodzica do prawidłowego wykonywania postanowienia o kontaktach. Często prawidłowa więź z dzieckiem zleży od stałości i regularności kontaktów, stąd w wielu sprawach doradzamy Naszym Klientom składanie wniosków o zabezpieczenie kontaktów.

Sprawy o alimenty

Alimenty czy też udział rodzica w kosztach utrzymania dziecka to jeden z najczęściej spotykanych przez Nas problemów. Klienci potrzebują profesjonalnego wsparcia przy racjonalnym wyliczaniu kosztów utrzymania małoletnich dzieci, segregowaniu dowodów wykazujących ich wydatki i ponoszone koszty. Wskazujemy Naszym Klientom jak prawidłowo sprecyzować ich zdolności zarobkowe i potrzeby dzieci, a także jak określić zdolności zarobkowe byłego partnera/męża/żony, którzy mają być zobowiązani do ponoszenia alimentów.

W sprawach o alimenty często doradzamy składanie wniosków o zabezpieczanie powództwa, aby już na czas trwania sprawy Nasi Klienci mogli utrzymywać dzieci na właściwym poziomie, aby proces nie czynił uszczerbku w ich sytuacji. Priorytetem w tych sprawach, tak jak we wszystkich sprawach rodzinnych jest przecież dobro dzieci. Niejednokrotnie wspomagamy również Naszych Klientów na etapie egzekucji, czy też spraw karnych dotyczących braku alimentacji.

Nie można zapominać o sprawach dotyczących ustania obowiązku alimentacyjnego czy  też o obniżenie alimentów ze względu na zmianę stosunków majątkowych obciążonego rodzica. Sprawy te nierzadko są trudniejsze i mozolniejsze od spraw o ustalenie alimentów, wymagają precyzji i doskonałego przygotowania Kancelarii i Klienta.

Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Ważne z punktu widzenia małżeńskich stosunków majątkowych są sprawy o rozdzielność majątkową, jeżeli małżonkowie nie są w stanie, zgodnie, zawrzeć jej w formie umowy przed notariuszem. Ustanowienie rozdzielności majątkowej następuje z dniem wydania wyroku Sądu bądź z datą złożenia pozwu. Jednakże Sąd może wyjątkowo, w ważnych okolicznościach, ustanowić rozdzielność z datą wcześniejszą (z tzw. datą wsteczną) np. w przypadku separacji małżonków, uniemożliwiającej im współdziałanie w zarządzie wspólnym lub z innych ważnych powodów np. hazardu jednego z małżonków, trwonienia majątku, zaciągania zobowiązań bez zgody drugiego małżonka. 

Sprawy o podział majątku

Jedne z najbardziej skomplikowanych i konfliktogennych spraw to postępowania o podział majątku wspólnego. Sprawy te są rozpoznawane przez Sądy cywilne. Wyjątkowo Sąd w postępowaniu rozwodowym może na wniosek małżonków dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu, co oznacza że małżonkowie powinni sporządzić wspólny plan podziału majątku. Jeżeli strony nie są w stanie sporządzić takiego planu muszą wnosić o jego podział oddzielny wniosek przed Sądem Rejonowym miejsca położenia majątku. Sąd na wniosek małżonków podzieli nieruchomości, ruchomości i oszczędności.

Staramy się pomóc naszym Klientom w prawidłowym wyliczeniu majątku wspólnego, aby uniknąć powoływania biegłych rzeczoznawców i ponoszenia przez Klientów kosztów. Wnioski przygotowujemy staranie, dbając o ich szczegółowość aby umożliwić Klientowi jak najkorzystniejszy podział i jak najbliższy spełnieniu jego wymaganiom. Jeżeli nie ma zgody drugiej strony  co do zaproponowanych warunków, negocjacje i mediacje nie przynoszą efektów wspieramy Naszych Klientów w walce na sali sądowej. Sporządzamy plany podziałów, korzystamy z fachowej wiedzy specjalistów w przedmiocie wycen nieruchomości, ruchomości, płodów rolnych, nakładów.

Wspominając o sprawach o podział majątku wspólnego małżonków nie można zapomnieć o coraz częstszych sprawach o podział majątku powstałego w czasie trwania związków partnerskich/ konkubinatów. Sprawy te są trudniejsze i opierają się na innej podstawie prawnej (bezpodstawnym wzbogaceniu), wymagają niejednokrotnie wniosków dowodowych o biegłych z zakresu kosztorysowania prac czy robót budowlanych czy też innych usług. W sprawach takich wspieramy Klientów na całej drodze sądowej, zaczynając od wezwań o zapłatę, poprzez negocjacje, pozew, wnioski dowodowe, pisma procesowe i terminy rozpraw. Staramy się doprowadzić do odzyskania przez Naszego Klienta sum jakie zainwestował w majątek byłego partnera, lub uczciwy podział tego, co partnerzy wypracowali wspólnie.

O sprawach rodzinnych, które są naszą codziennością można by pisać wiele, wymieniając przykłady licznych pozytywnych rozstrzygnięć na rzecz Naszych Klientów, zarówno na etapie zabezpieczeń (alimentów, kontaktów) czy też etapie postępowania sądowego a nawet egzekucji. Opisane wyżej rodzaje spraw to tylko niektóre z szerokiej gamy spraw rodzinnych, prowadzimy również sprawy o zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa, sprawy o ubezwłasnowolnienie  czy sprawy z tzw. Konwencji Haskiej. Obecnie pośród kilkuset postępowań rodzinnych zdecydowanie przeważają sprawy o rozwód, kontakty i podział majątku. Jednakże nawet sprawy rzadkie, takie jak sprawy z Konwencji Haskiej prowadzimy z pietyzmem i pełnym zaangażowaniem, co prowadziło nas w przypadku tych właśnie spraw do wygranych postępowań. Nasi Klienci zawsze mogą liczyć na naszą pomoc w Sądzie czy na spotkaniach, zastępowani są tylko przez Adwokatów i Aplikantów Adwokackich z naszej Kancelarii (nie korzystamy z zastępstw zewnętrznych). Sprawą zajmują się zawsze co najmniej dwie osoby, tak aby w Kancelarii, dla Klienta, zawsze była dostępne osoba prowadząca jego postępowanie.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Opinie Klientów Kancelarii

Dzięki!!!! Jesteście THE BEST! Pani Aleksandra wymiotła żonę z sali na rozwodzie!!! Popieram przedmówce - załatwiona była żona koncertowo!!! Mam synka i super alimenty! Kancelaria - cały zespół - DZIĘKUJĘ!!!

Mariusz
Kancelaria ATZ Warszawa, Legionowo © 2020 by MEG