W ramach tej dziedziny prawnej udzielamy pomocy prawnej m.in. w sprawach o:

 • zniesienie współwłasności
 • zasiedzenie
 • odszkodowania i zadośćuczynienia
 • ustanowienie służebności
 • zapłatę
 • roszczenia dotyczące własności (m.in. ruchomości) i innych praw majątkowych
 • zawieranie i konstruowanie umów
 • nabycie i dział spadku
 • zachowek i inne

Prawo cywilne reguluje stosunki prawne między podmiotami, opierając się na zasadzie równorzędności podmiotów tych stosunków oraz autonomii woli stron. Brak jest zatem podporządkowania stwarzającego możliwość jednostronnego kształtowania pozycji drugiej strony stosunku prawnego. Jest to dziedzina prawa, która reguluje zasady zawierania umów, sposób ich wykonywania a także egzekwowania wynikających z nich praw i obowiązków poszczególnych stron.

Szeroko pojęte prawo cywilne stanowi jeden z podstawowych trzonów działalności kancelarii.

W ramach obsługi prawnej przygotowujemy, analizujemy, opiniujemy i negocjujemy warunki różnorodnych umów. Każdy z nas, podczas codziennego życia wielokrotnie zawiera umowy czy to w formie ustnej czy pisemnej. Wiele z nich zawiera niejasne sformułowania oraz niedozwolone klauzule. Kancelaria zwraca uwagę na pozornie niegroźne zapisy mogące prowadzić do sporów sądowych oraz proponuje rozwiązania chroniące interesy swoich Klientów.

W szczególności oferujemy usługi w zakresie przygotowania lub opiniowania umów takich jak:

Umowy związane z obrotem nieruchomościami, najem i dzierżawa

Umowa najmu podobnie jak dzierżawa, daje tytuł prawny do korzystania z rzeczy stanowiącej własność osoby trzeciej. Niemniej jednak cechą odróżniającą dzierżawę od umowy najmu poza samym korzystaniem jest pobieranie pożytków z przedmiotu umowy. Najemca ma prawo do korzystania z rzeczy a dzierżawca może dodatkowo pobierać pożytki. Ponadto najemca może rzecz najętą oddać w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem, o ile nie zabrania mu tego umowa. Dzierżawcy natomiast nie wolno oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać bez zgody wydzierżawiającego.

Sprzedaż nieruchomości, użytkowanie

Co do zasady przedmiotem użytkowania jest cała rzecz wraz z jej częściami składowymi i przynależnościami, chyba że w odniesieniu do przynależności strony umówiły się inaczej.
Zakres użytkowania może jednak zostać ograniczony przez wyłączenie oznaczonych pożytków z rzeczy.

Użytkowanie wieczyste

Zawarcie umowy użytkowania wieczystego dokonywane jest zawsze w formie aktu notarialnego
z obowiązkowym wpisem do księgi wieczystej. Uprawnienia użytkownika są zatem bardzo zbliżone do tych, które przysługują właścicielowi.

Służebności

Służebności to tzw. ograniczone prawa rzeczowe, które obciążają nieruchomość. Ograniczają one własność przez to, że obciążają cudzą nieruchomość w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości albo zaspokojenia potrzeb innej niż właściciel osoby fizycznej. Wyróżnia się 3 rodzaje służebności tj:  gruntowe, osobiste i przesyłu.

Umowa deweloperska

Zwykle polega na zakupie praw do późniejszego przeniesienia własności. Ze względu na ten cel i często wiążące się z nim wysokie kwoty, umowa musi zawierać szereg danych stanowiących pewne zabezpieczenie dla stron. Analizując zapisy umów deweloperskich zwracamy szczególną uwagę na kwestie związane z zabezpieczeniem kwestii finansowych i sprawdzamy czy w umowie nie zostały zawarte niedozwolone klauzule umowne.

Umowy nabywania i zbywania składników majątkowych oraz niemajątkowych, umowa zlecenia oraz umowa o dzieło

Zasadnicza różnica pomiędzy tymi umowami polega na odpowiedzialności za jej wykonanie. W ramach umowy o dzieło jej wykonawca odpowiada za rezultat swojej pracy, natomiast w przypadku umowy zlecenia zleceniobiorca zobowiązuje się jedynie do należytego wykonania przedmiotu umowy nie biorąc tym samym odpowiedzialności za jej ostateczny efekt.

Umowa współpracy

Charakteryzuje ją stosunek oparty na zaufaniu i lojalności partnerów, w szczególności do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej, ciągłej współpracy oraz wykonywania zobowiązania w sposób fachowy i rzetelny. Często stroną umowy współpracy inaczej nazywanej umową ramową jest osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą ze względu na wynikające z tego korzyści. W takim przypadku druga strona umowy nie musi odprowadzać należnych składek, a także rozliczać podatku dochodowego, gdyż dokonuje tego samozatrudniony.

Umowa darowizny

Umowa darowizny ma na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu kosztem majątku darczyńcy jakiejś korzyści. Należy pamiętać, że każda umowa wiążąca się z przeniesieniem własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego czy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu musi formę aktu notarialnego. Zawarta w innej formie jest bezwzględnie nieważna.

Użyczenie

Zawarcie umowy użyczenia musi być motywowane bezinteresownością. W przypadku, gdy umowa użyczenia będzie przynosić jakieś korzyści użyczającemu, będzie ona w istocie umową najmu. Prawidłowe ustalenie, kiedy mamy do czynienia z umową najmu, a kiedy z umową użyczenia jest bardzo istotne ze względów podatkowych. Rozgraniczenie tych dwóch typów umów ma bowiem wpływ na ustalenie należnego podatku dochodowego oraz podatku VAT.

Umowa o świadczenie usług

Nie można mylić jej z umową o pracę, gdyż umowa o świadczenie usług jest umową prawa cywilnego do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Umowa ta nie jest umową rezultatu, lecz umową starannego działania. Oznacza to, że aby ją wykonać usługodawca musi działać zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, jednak rezultat, jaki osiągnie nie jest kluczowy. Usługodawca działa samodzielnie,
co oznacza, że nie jest w żaden sposób podporządkowany poleceniom usługobiorcy.
Co do zasady usługodawca swobodnie ustala miejsce i czas wykonywania umowy, chyba że co innego jest niezbędne z powodu rodzaju świadczonych usług.

Umowa pożyczki

Umowę pożyczki można zawrzeć w dowolnej formie jednak, gdy wartość przedmiotu pożyczki przekracza tysiąc złotych wymagana jest forma pisemna (nie dotyczy to jednak przedsiębiorców).
Brak zachowania formy pisemnej nie pociąga za sobą nieważności umowy pożyczki, lecz powoduje utrudnienia dowodowe.

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów praktycznie we wszystkich rodzajach cywilnych problemów prawnych. Reprezentujemy Klientów w ramach każdego typu postępowań (zwykłe, nakazowe, uproszczone, upominawcze, egzekucyjne) W toku postępowania dokonujemy wnikliwej analizy postępowania, proponując najbardziej optymalne rozwiązania dla klienta.

Przedmiotem specjalizacji Kancelarii są sprawy z zakresu prawa cywilnego w szczególności:

Sprawy o zapłatę

To jeden z najczęściej występujących rodzajów postępowań toczących się przed sądami cywilnymi. Wszczęcie postępowania sądowego powinno być poprzedzone skierowaniem do dłużnika pisemnego wezwania do zapłaty. W treści tego dokumentu koniecznym staje się precyzyjne oznaczenie żądanej kwoty, tytułu z jakiego ona wynika, a ponadto wskazanie ostatecznego terminu zapłaty. Kancelaria oferuje kompleksową obsługę zarówno na etapie postępowania przedsądowego (wezwania do zapłaty) jak i przy sporządzaniu pozwu oraz dalszych pism procesowych.

 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie - w tym przeciwko towarzystwom ubezpieczeń, zadośćuczynienie za krzywdę lub naruszenie dóbr osobistych, o zapłatę - dochodzenie wierzytelności wynikających z niewłaściwego wykonania umów lub ich niewykonania (umowy o świadczenie usług, umowy o wykonanie dzieła.
 • umowy z zakresu prawa własności, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, podziału majątku, naruszenia posiadania w szczególności: ochrona własności i posiadania oraz związane z tym roszczenia, ustanowienie i zniesienie służebności (służebność przesyłu, służebności gruntowe i osobiste, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy (ruchomych i nieruchomości), sprawy o inne prawa rzeczowe.
 • sprawy dotyczące podziału majątku

W ramach podziału majątku, zarówno umownego jak i sądowego, rozliczeniu podlegają także nakłady i wydatki poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty drugiego małżonka jak i odwrotnie. Zasadą jest, że podział następuje z uwzględnieniem równych udziałów. Sprawy mieszczące się pod pojęciem podziału majątku, to nie tylko sprawy pomiędzy byłymi małżonkami. Są to także sprawy dotyczące podziału majątku będącego współwłasnością osób, które wspólnie nabyły pewien składnik majątku, a na obecnym etapie trwania wspólności chcą dokonać jej zniesienia.

Sprawy dotyczące eksmisji

Postępowanie zmierzające do eksmisji najemców lokalu mieszkalnego, w tym z powodu z braku płatności przez nich należności czynszowych i opłat eksploatacyjnych należy ocenić jako postępowanie wysoce sformalizowane, szczególnie na etapie przedsądowym. Obowiązujące w tym zakresie przepisy w pierwszej kolejności chronią lokatorów dlatego dla optymalnego przeprowadzenia procesu eksmisyjnego istotne jest zawarcie prawidłowej i zabezpieczającej interesy wynajmującego umowy najmu, a także zwrócenie należytej uwagi na zagadnienia związane z wymogami formalnymi wystosowywanych do najemców pism i upływ terminów przewidzianych prawem.

Sprawy o wydanie rzeczy

Powództwo ma zapewnić właścicielowi przywrócenie władztwa nad rzeczą (powództwo windykacyjne) Legitymowanym do wystąpienia z takim roszczeniem windykacyjnym jest właściciel rzeczy, na którym spoczywa ciężar udowodnienia, że przysługuje mu prawo własności.

Sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy

W przypadku roszczenia o bezumowne korzystanie z rzeczy badaniu podlega fakt posiadania rzeczy, bez tytułu prawnego oraz dobra, bądź też zła wiara posiadacza. Zasadniczo bez większego znaczenia dla ustalenia należnego wynagrodzenia pozostaje to, jak często posiadacz korzysta z rzeczy, bowiem nawet sporadyczne ingerowanie w cudzą własność uzasadnia przyznanie stosownego wynagrodzenia.

Sprawy dotyczące wykonywania umów

Swoboda kontraktowania, odnosząca się zarówno do formy jak i treści umowy, niejednokrotnie wiąże się ryzykiem jakie niesie ze sobą realizacja postanowień kontraktowych.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Opinie Klientów Kancelarii

W oparciu o naszą dotychczasową współpracę z Kancelarią Adwokacka Mecenas Aleksandry Tarasek-Zatyka, mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że, jest gwarantem pełnego profesjonalizmu i kompetentnego podejścia do kompleksowej obsługi prawnej spraw klienta w każdym zakresie. Z czystym sumieniem mogę polecić współpracę z Kancelarią każdemu zainteresowanemu.

Marcin Mendelewski - Ceramic Print System
Kancelaria ATZ Warszawa, Legionowo © 2020 by MEG