Czym jest praktycznie odszkodowanie i za co mogę je dostać? Odpowiedzialność odszkodowawcza jest jedną z podstawowych odpowiedzialności jaką znajdujemy w kodeksie cywilnym. Sprowadza się do tego, że każdy kto wyrządził drugiemu szkodę jest obowiązany do jej naprawienia o ile istnieje adekwatny bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy szkodą, a działaniem sprawcy.  Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej są stosunkowo proste i gruntownie ukształtowane przez judykaturę. Co do zasady wątpliwości budzą dopiero kwoty wypłacanych odszkodowań, gdyż one nie są nigdzie zapisane. Wartość odszkodowania w zasadzie wyceniana jest w każdej sprawie indywidualnie, stąd też nie zawsze wartość proponowana przez sprawcę lub towarzystwo ubezpieczeniowe jest wartością adekwatną do rozmiaru doznanej krzywdy, zwłaszcza jeśli mówimy o niewymiernych szkodach osobowych, jak uszczerbkach na zdrowiu czy odszkodowaniach po śmierci osoby najbliższej.

Szkoda majątkowa

Zakres tej dziedziny jest stosunkowo podstawowy, gdyż sprowadza się do tego, że wyceniona szkoda w naszym majątku (szkoda majątkowa) czy to za uszkodzony samochód, czy to za zniszczone mieszkanie  została zaniżona, a w kosztach przyznanych przez ubezpieczyciela  nie jesteśmy w stanie się wyrobić aby doprowadzić nasz majątek do stanu poprzedniego. Tu zaczyna się rola prawnika, jak poprowadzić proces aby uzyskać brakującą różnice w państwa szkodzie majątkowej. 

Bogate doświadczenie w zakresie dochodzenia szkód od ubezpieczycieli niestety sprowadza się do wniosku, że ubezpieczyciel dobrowolnie i polubownie nie wypłaca tyle ile się należy, a o należności trzeba walczyć na drodze postępowania sądowego.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – OC sprawcy

Kancelaria zajmuje się także pomocą osobom poszkodowanym w uzyskaniu odszkodowania za wypadek komunikacyjny, odszkodowania za wypadek drogowy oraz inne odszkodowania powypadkowe.

Po skierowaniu roszczenia o odszkodowanie lub/i zadośćuczynienie oceniany jest poszkodowanego uszczerbek na zdrowiu. Tu pojawia się pierwszy problem, uszczerbek na Państwa zdrowiu oceniany jest przez lekarza działającego na zlecenie zwykle Towarzystwa Ubezpieczeń, więc można się spodziewać, że Państwa odszkodowania/zadośćuczynienie już będzie zaniżone na starcie. Działania jakie podejmuje Kancelaria pozwalają urealnić nie tylko kwotę odszkodowania/zadośćuczynienia jaką mogą Państwa uzyskać, ale także pomóc właściwie oszacować uszczerbek na zdrowiu jakiego Państwo doznali. Tabele przewidziane Rozporządzeniu  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. W sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu są zwykle tabele z zakresami od do, co daje orzecznikowi pole do manewru, aby Państwa uszczerbek na zdrowiu był zaniżony.

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę ma charakter kompensacyjny i jego wysokość powinna przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość. Powinno też  uwzględniać nie tylko krzywdę istniejącą w chwili jej orzekania, ale także występującą w przyszłości, bowiem pokrzywdzony z pewnością będzie ją odczuwać, czyli to co Państwo przeżyli w związku z wypadkiem.

Celem zadośćuczynienia jest złagodzenie doznanej krzywdy i przy ocenie jego wysokości należy przede wszystkim uwzględnić nasilenie cierpień, zarówno fizycznych jak  i psychicznych, długotrwałość choroby, rozmiar kalectwa, trwałość następstw zdarzenia, a także konsekwencje uszczerbku na zdrowiu w życiu osobistym i społecznym. Pamiętajmy zdrowie jest dobrem szczególnie cennym wobec czego, przyjmowanie niskich kwot zadośćuczynienia w przypadkach ciężkich uszkodzeń prowadzi do niepożądanej deprecjacji tego dobra. Stąd też pomoc prawnika w zakresie oceny odszkodowania, oraz dochodzeni roszczeń w tym zakresie jest niezbędna. W  tych kategoriach spraw z uwagi na swoistą dowolność oceny w zakresie kwotowym Ubezpieczyciele również często zaniżają wypłacane odszkodowania/zadośćuczynienia związane z uszczerbkami na zdrowiu.

W przypadku odszkodowań z tytułu uszczerbków na zdrowiu mamy także szereg roszczeń ubocznych, których dochodzeniem poza odszkodowaniem/ zadośćuczynieniem także zajmuje się nasza Kancelaria, do tego typu roszczeń jakże ważnych można zaliczyć rentę z tytułu niezdolności do pracy, utraconych widoków na przyszłość, czy też zwrot kosztów przystosowania mieszkania/domu do nowej rzeczywistości, ect.

Odszkodowanie za śmierć osoby najbliższej – OC sprawcy

W zakresie odszkodowania po śmierci osoby najbliższej mamy dwa rodzaje roszczeń, w zakresie pogorszenia się sytuacji życiowej oraz zadośćuczynienie w dużym uproszczeniu za brak obecności w naszym życiu zmarłego.

Skutkiem śmierci bezpośrednio poszkodowanego może być znaczne pogorszenie sytuacji życiowej jego rodziny. Śmierć poszkodowanej powoduje, że jego bliscy nie mogą liczyć na pomoc i wsparcie z jej strony.  Skutek ten nie zawsze występuje i nie zawsze jest skuteczna możliwość dochodzenia roszczeń w tym specyficznym zakresie. Znaczne pogorszenie sytuacji życiowej uprawnionego – osoby najbliższej zmarłego, zależne jest od rozmiarów ujemnych następstw o charakterze majątkowym, a także zmian w sferze dóbr niematerialnych uprawnionego wywołanych przez śmierć osoby bliskiej, już istniejących oraz dających się przewidzieć w przyszłości na podstawie zasad doświadczenia życiowego. Jego ocena zwykle jest oparta na szczegółowej analizie sytuacji osoby uprawnionej  z uwzględnieniem wszystkich okoliczności, które mają wpływ na jej warunki i trudności życiowe, stan zdrowia (w tym jego ewentualne pogorszenie wywołane śmiercią osoby najbliższej) wiek, stosunki rodzinne i majątkowe, i na jej porównaniu z sytuacją, w jakiej znalazłby się uprawniony, gdyby nie śmierć osoby bliskiej.  Co do zasady pogląd w zakresie wymiaru niematerialnego tego roszczenia jest sporny.

 Drugim ale podstawowym roszczeniem po śmierci osoby najbliższej jest roszczenie o zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie za to, że przedwcześnie zabrano nam osobę nam najbliższą. Celem tego zadośćuczynienia jest wynagrodzenie szkody niemajątkowej, rozumianej jako krzywda. Krzywda zaś jest to swoisty uszczerbek o charakterze moralnym, ściśle osobistym i indywidualnym, dotykającym szczególnie sfery przeżyć wewnętrznych jednostki ludzkiej. Więź łącząca członków najbliższej rodziny jest dobrem osobistym, które zasługuje na ochronę, stąd też roszczenie w tym przypadku tak ważne. Śmierć bliskiego członka rodziny niewątpliwie narusza dobro osobiste, jakim jest prawo do życia w pełnej rodzinie. Zerwanie tych więzi wskutek śmierci osoby bliskiej powoduje szkodę na osobie, która może być  o wiele bardziej dotkliwa, niż szkoda materialna i zawsze jest nieodwracalna.

Przy określaniu wartości zadośćuczynienia odgrywają takie czynniki jak: stopień bliskości  i pokrewieństwa między najbliższymi, charakter relacji emocjonalnych, dramatyzm doznań osób bliskich zmarłego, poczucie osamotnienia, cierpienia moralne, brak wsparcia i opieki członka rodziny, rola jaką w rodzinie pełniła osoba zmarłego, długotrwałość reakcji żałobnej, wystąpienie i charakter zaburzeń natury psychicznej i emocjonalnej, konieczność korzystania z pomocy psychiatry lub psychologa oraz szczególne okoliczności (śmierć jedynego dziecka, utrata całej rodziny, brak możliwości poznania bliskiego).

Jak widać, roszczenia odszkodowawcze w tym i zadośćuczynienia, jak i roszczenia uboczne takie jak np. renta są tematem w teorii o podstawowej materii, jednak jak wejdziemy głębiej, jest tu szereg wątków i kruczków prawnych dla których warto powierzyć swoje jakże ważne sprawy profesjonalistom.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Podstawą prawną odpowiedzialności pracodawcy, wobec poszkodowanego jest art. 435 § 1 kc, jest to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. W tym przypadku mamy niejako swoiste odstępstwo od zasady winy lub jak kto woli winy pośredniej.  Pracodawca jest wyłącznym podmiotem odpowiedzialnym za szkody wyrządzone osobom trzecim  przez pracownika w trakcie i w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków pracowniczych. Roszczenia poszkodowanego lub uprawnionego mogą sprowadzać się zarówno do zdarzeń będących uszczerbkiem na zdrowiu jak i śmiercią osoby najbliższej wywołanej przez wypadek przy pracy.

Ważne przy tego typu sprawach jest dopilnowanie tych pierwszych czynności po wypadku, tj prawidłowe sporządzenie protokołu z wypadku przy pracy, zgłoszenie już na tym etapie ewentualnych zastrzeżeń, czy też odpowiednie poprowadzenie sprawy karnej związanej z wypadkiem przy pracy.

W zakresie roszczeń związanych ze szkodami, są one odpowiednie jak przy szkodach komunikacyjnych, różni je tylko zasada odpowiedzialności.

Takim jaskrawym przykładem odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy jaki trafił do nas  to w zakładzie pracy zajmującym się przerobem materiałów z drewna kierownik zmiany nie mając do dyspozycji stosownego urządzenia (HDS-u) do rozładunku kłód drewnianych polecił pracownikowi rozładunek za pomocą wózka widłowego, sam podnosząc pracownika na widłach tegoż wózka widłowego. Nieprawidłowa technika, zastosowana na polecenie przełożonego skutkowała upadkiem z wysokości pracownika. Pracownik wykonywał polecenie przełożonego, za którego odpowiada pracodawca, stąd też roszczenie w tym przypadku skierowane jest do pracodawcy.

Błąd w sztuce medycznej

Błąd medyczny rozumiany jest jako postępowanie sprzeczne z zasadami wiedzy i nauki medycznej. Oznacza on nieprawidłowe działania, których skutków można było uniknąć. Ustalenie błędu w sztuce lekarskiej zależy od odpowiedzi na pytanie, czy postępowanie lekarza w konkretnej sytuacji i z uwzględnieniem całokształtu okoliczności istniejących w chwili zabiegu, a zwłaszcza tych danych, którymi wówczas dysponował lub mógł dysponować, zgodne było z wymaganiami aktualnej wiedzy i nauki medycznej oraz powszechnie przyjętej praktyki lekarskiej.

Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania oraz leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i z należytą starannością. Obowiązek zachowania należytej staranności dotyczy każdego z etapów leczenia. Ponadto, od lekarzy wymaga się staranności wyższej niż przeciętna, z uwagi na przedmiot zabiegu, którym jest człowiek oraz na nieodwracalność skutków ewentualnego błędu. Z kolei Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

Klasycznym przykładem błędu w sztuce lekarskiej jest zaszycie narzędzi w np. jamie brzusznej podczas wykonywanego zabiegu operacyjnego.

Wszystkie opisane wyżej działania prowadzi Kancelaria, zakres i rodzaj stosowanych środków uzgadniany jest z klientem na spotkaniu. Taktyka opracowywana przez prawnika, jest zawsze indywidualnie dobrana do potrzeb klienta.  

Nasi klienci zawsze mogą liczyć na naszą pomoc w sądzie czy na spotkaniach, zastępowani są tylko przez Adwokatów i Aplikantów Adwokackich z naszej Kancelarii (nie korzystamy z zastępstw zewnętrznych). Sprawą klienta zajmują się zawsze co najmniej dwie osoby, tak aby w Kancelarii, dla Klienta zawsze była dostępna osoba prowadząca jego postępowanie.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Opinie Klientów Kancelarii

Dzięki!!!! Jesteście THE BEST! Pani Aleksandra wymiotła żonę z sali na rozwodzie!!! Popieram przedmówce - załatwiona była żona koncertowo!!! Mam synka i super alimenty! Kancelaria - cały zespół - DZIĘKUJĘ!!!

Mariusz
Kancelaria ATZ Warszawa, Legionowo © 2020 by MEG